2. allg Nußhorner Rassegeflügelschau

Der vorläufige Katalog unserer Nußhorner Rassegeflügelschau 
•                  Nußhorner Rassegeflügelschau

Amrocks
gestreift
1 k. E. 1.2 jung
Ostfriesische Möwen
silber-schwarzgeflockt
2 k. E. 1.2 jung
Zwerg-Italiener mit Rosenkamm
rot-gesattelt
3 k. E. 1.2 jung
4 k. E. 1.2 jung
Laufenten
weiß
5 k. E. 1.0 jung
6 k. E. 0.1 jung
7 k. E. 0.1 jung
Shamo
fasanenbraun
8 k. E. 1.0 jung
gold-weizenfarbig
9 k. E. 1.0 jung
10 k. E. 1.0 jung
11 k. E. 1.0 jung
schwarz-weiß gescheckt
12 k. E. 1.0 jung
Australorps
schwarz
13 k. E. 1.0 jung
14 k. E. 1.0 jung
15 k. E. 1.0 jung
16 k. E. 0.1 jung
17 k. E. 0.1 jung
18 k. E. 0.1 jung
19 k. E. 0.1 jung
20 k. E. 0.1 jung
21 k. E. 0.1 jung
New Hampshire
goldbraun
22 k. E. 1.0 jung
23 k. E. 1.0 jung
24 k. E. 1.0 jung
25 k. E. 0.1 jung
Vorwerkhühner
26 k. E. 1.0 jung
27 k. E. 1.0 jung
28 k. E. 0.1 jung
29 k. E. 0.1 jung
Italiener
kennfarbig
30 k. E. 1.0 jung
31 k. E. 1.0 jung
32 k. E. 1.0 jung
33 k. E. 1.0 jung
34 k. E. 0.1 jung
35 k. E. 0.1 jung


Bantam
gesperbert
36 k. E. 1.0 jung
37 k. E. 1.0 jung
38 k. E. 1.0 jung
39 k. E. 0.1 jung
40 k. E. 0.1 jung
41 k. E. 0.1 jung
42 k. E. 0.1 jung
zitron-porzellanfarbig
43 k. E. 1.0 jung
44 k. E. 1.0 jung
45 k. E. 1.0 jung
46 k. E. 0.1 jung
47 k. E. 0.1 jung
48 k. E. 0.1 jung
Bassetten
wachtelfarbig
49 k. E. 1.0 jung
50 k. E. 0.1 jung
51 k. E. 0.1 jung
52 k. E. 0.1 jung
53 k. E. 0.1 jung
Deutsche Zwerg-Langschan
schwarz
54 k. E. 1.0 jung
55 k. E. 1.0 jung
56 k. E. 1.0 jung
57 k. E. 0.1 jung
58 k. E. 0.1 jung
59 k. E. 0.1 jung
60 k. E. 0.1 jung
Deutsche Zwerg-Lachshühner
lachsfarbig
61 k. E. 1.0 jung
62 k. E. 1.0 jung
63 k. E. 0.1 jung
64 k. E. 0.1 jung
65 k. E. 0.1 jung
66 k. E. 0.1 jungZwerg-Wyandotten
silberfarbig-gebändert
67 k. E. 1.0 jung 30 €
68 k. E. 1.0 jung 20 €
69 k. E. 0.1 jung 30 €
70 k. E. 0.1 jung 30 €
71 k. E. 0.1 jung 30 €
72 k. E. 0.1 jung 30 €
73 k. E. 0.1 jung 30 €
74 k. E. 0.1 jung 30 €
Zwerg-Italiener mit Rosenkamm
rebhuhnhalsig
75 k. E. 1.0 jung
76 k. E. 1.0 jung
77 k. E. 0.1 jung
78 k. E. 0.1 jung
79 k. E. 0.1 jung
weiß
80 k. E. 1.0 jung
81 k. E. 0.1 jung
82 k. E. 0.1 jung
83 k. E. 0.1 jung
AOC Zwerg-Italienermit Rosenkamm
wachtelfarbig
84 k. E. 0.1 jung
Zwerg-Seidenhühner
gelb
85 k. E. 1.0 jung
86 k. E. 1.0 jung
87 k. E. 0.1 jung
88 k. E. 0.1 jung
Zwerg-Kaulhühner
goldhalsig
89 k. E. 1.0 jung
90 k. E. 0.1 jung
91 k. E. 0.1 jung
92 k. E. 0.1 alt
93 k. E. 0.1 alt
Japanische Legewachtel 
wildfarbig
94 k. E. 1.0 jung
95 k. E. 1.0 jung
96 k. E. 0.1 jung
97 k. E. 0.1 jung
gelb-wildfarbig
98 k. E. 1.0 jung
99 k. E. 1.0 jung
100 k. E. 1.0 jung
101 k. E. 0.1 jung
102 k. E. 0.1 jung
103 k. E. 0.1 jung
104 k. E. 0.1 jung
105 k. E. 0.1 jung
Bremer Tümmler
schwarz-gescheckt
106 k. E. 1.0 jung
107 k. E. 1.0 jung
108 k. E. 1.0 jung
109 k. E. 1.0 alt
110 k. E. 1.0 alt
111 k. E. 0.1 jung
112 k. E. 0.1 jung
113 k. E. 0.1 jung
Weißschlag schwarz
114 k. E. 0.1 jung 20 €
115 k. E. 0.1 alt
Kölner Tümmler
rot
116 k. E. 1.0 jung
117 k. E. 1.0 jung
118 k. E. 1.0 jung
119 k. E. 1.0 jung
120 k. E. 1.0 jung
121 k. E. 1.0 jung
122 k. E. 0.1 jung
123 k. E. 0.1 jung
124 k. E. 0.1 jung
125 k. E. 0.1 jung
Orientalische Roller
rot
126 k. E. 1.0 jung
127 k. E. 1.0 jung
128 k. E. 1.0 jung
129 k. E. 1.0 jung
130 k. E. 0.1 jung
131 k. E. 0.1 jung
SonderschauAltenburger Trommeltauben
Altenburger Trommeltauben
blau mit schwarzen Binden
132 k. E. 1.0 jung
133 k. E. 1.0 alt
134 k. E. 1.0 alt
135 k. E. 1.0 alt
136 k. E. 0.1 jung
137 k. E. 0.1 alt
blau-gehämmert
138 k. E. 1.0 jung
139 k. E. 1.0 jung
140 k. E. 1.0 alt
141 k. E. 1.0 alt
142 k. E. 1.0 alt
143 k. E. 1.0 alt
144 k. E. 0.1 jung
145 k. E. 0.1 jung
146 k. E. 0.1 jung
147 k. E. 0.1 jung
148 k. E. 0.1 alt
149 k. E. 0.1 alt
150 k. E. 0.1 alt
gelbfahl-gehämmert
151 k. E. 1.0 jung
152 k. E. 0.1 jung
153 k. E. 0.1 jung
hellblau mit weißen Binden
154 k. E. 1.0 jung
155 k. E. 1.0 jung
156 k. E. 1.0 alt
hellblau-weiß geschuppt
157 k. E. 1.0 jung
158 k. E. 1.0 jung
blau mit schwarzen Binden weißkopf
159 k. E. 1.0 alt
160 k. E. 1.0 alt
161 k. E. 1.0 alt
162 k. E. 1.0 alt
163 k. E. 0.1 alt
164 k. E. 0.1 alt